Beëindiging Amerikaanse subsidies voor windenergie

zaterdag 29 december 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

 vrijdag 28 december 2012

 Amerikaanse windindustrie nu ook op zijn gat?

door Hans Labohm op 27 december 2012

Enige jaren geleden discussieerde ik met de toenmalige staatssecretaris voor milieu, Pieter van Geel (CDA), in Buitenhof. Daarbij hield hij een hartstochtelijk pleidooi voor een pro–actief klimaatbeleid. Nederland zou daarbij voorop moeten lopen. Slechts zelden heb ik een zó'n overweldigende aaneenschakeling van wensdenken, onbenul, halve waarheden, kromme redeneringen, economisch masochisme en verdekte intimidatie meegemaakt.

Ook de eindigheid van fossiele brandstoffen en wenselijkheid van de ontwikkeling van duurzame energie, in het bijzonder windenergie, kwamen in de discussie aan de orde. De interviewer, Peter van Ingen, vroeg aan mij (hier vanaf 07.00 minuten) hoe lang we nog zouden toekunnen met de huidige fossiele voorraden energie. Ik antwoordde dat dat n.m.m. nog voor honderden jaren het geval zou zijn. De staatssecretaris reageerde daarop als door een wesp gestoken. Het ging volgens hem om beschikbaarheid van relatief goedkope olie op korte termijn. Dáár lag het pijnpunt! De logica van deze opmerking ontging mij. Immers, er is nog veel relatief goedkope olie en het alternatief dat hij voorstond, duurzame energie, is en blijft véél en véél duurder dan die olie. Maar daar gingen we niet verder op in.

 Ik voeg daaraan toe dat we thans weten dat er enorme hoeveelheden relatief goedkoop schaliegas zijn. Maar dat was ten tijde van onze discussie nog niet bekend.

Ten aanzien van de windmolenindustrie verklaarde ik desgevraagd, dat als de subsidiestekker er uit gaat – en die gaat er op een gegeven moment uit – dan ligt die windmolenindustrie op zijn gat (hier vanaf 04.20).

Dat moment lijkt nu niet alleen voor Groot–Brittannië aangebroken, waarover ik eerder rapporteerde, maar ook voor de VS.

Onder de titel, 'Why It's The End Of The Line For Wind Power', schreef Christopher Helman in Forbes:

It’s the end of the world as we know it. That’s what the U.S. wind power industry is saying to itself these days. And they aren’t talking about some Mayan doomsday nonsense. On Jan. 1 the federal production tax credit on wind investments expires. For the past 20 years the credit has offset about 30% of the cost of building wind turbines. Add to that the “renewable portfolio standards” for green energy mandated by 29 states, and as a result we’ve seen wind farms spring up across the country. Since 2007 nearly 40% of all the new electricity capacity built in this country has been wind. Wind now generates roughly 3.5% of U.S. electricity.  

Don’t expect wind’s share to climb beyond that level any time soon. The end of the tax credit could very well mean the end of the wind industry. 

 According to the federal Energy Information Administration, the “levelized cost” of new wind power (including capital and operating costs) is 8.2 cents per kWh. Advanced clean-coal plants cost about 11 cents per kWh, the same as nuclear. 

But advanced natural gas-burning plants come in at just 6.3 cents per kWh. But it could be getting a lot worse for wind. A fascinating new report by George Taylor and Tom Tanton at the American Tradition Institute called “The Hidden Costs of Wind Electricity” asserts that the cost of wind power is significantly understated by the EIA’s numbers. In fact, says Taylor, generating electricity from wind costs triple what it does from natural gas. 

That’s because the numbers from the EIA and wind boosters fail to take into account a host of infrastructure and transmission costs. 

First off — the windiest places are more often far away from where electricity is needed most, so the costs of building transmission lines is high. So far many wind projects have been able to patch into existing grid interconnections. But, says Taylor, those opportunities are shrinking, and material expansion of wind would require big power line investments. Second, the wind doesn’t blow all the time, so power utilities have found that in order to balance out the variable load from wind they have to invest in keeping fossil-fuel-burning plants on standby. When those plants are not running at full capacity they are not as efficient. Most calculations of the cost of wind power do not take into account the costs per kWh of keeping fossil plants on standby or running at reduced loads. But they should, because it is a real cost of adding clean, green, wind power to the grid. Taylor has crunched the numbers and determined that these elements mean the true cost of wind power is more like double the advertised numbers. 

 Lees verder hier. 

 De conclusies van het rapport van Taylor en Tanton komen - niet verrassend - overeen met die van Kees Le Pair c.s. in ons land. Zie hier.

Miljarden zijn inmiddels verdwenen in deze bodemloze put. En dat zal nog decennialang doorgaan. Met dank aan de koene redders van onze planeet!


 de Standaard

'Noord-Holland mager met aandeel turbines'

zondag 16 december 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

ALKMAAR - De Nederlandse Wind Energie Associatie is teleurgesteld over het eindaanbod van de provincie Noord-Holland voor de landelijke verdeling van windmolens in Nederland. 

Kan handhaven ja of nee bij '158'

| 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

ALKMAAR - Heeft de gemeente Zijpe ondanks veranderende regelgeving de mogelijkheid handhavend op te treden tegen geluidsoverlast van 'windmolen 158' bij Sint Maartensbrug? En bieden de huidige regels gelegenheid om voorschriften 'op maat' op te stellen voor deze molen?

Windturbines en planschade

vrijdag 14 december 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...Door de bouw van windturbines in de directe omgeving kan waardevermindering van de woning of onroerende zaak ontstaan.

Meer informatie over de mogelijkheden voor het indienen van Planschade? 

http://planschadeclaimen.nl/

http://www.langhoutwiarda.nl/

http://www.katuinjuristen.nl

In de Wet Ruimtelijke Ordening is een wettelijk recht opgenomen, waarbij iemand die door een besluit waardevermindering van zijn onroerende zaak schade lijdt of zal lijden een aanvraag om een tegemoetkoming in de schade kan aanvragen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort te blijven of anderszins niet is verzekerd.

Vaak is een wijziging van een bestemmingsplan noodzakelijk of wordt er medewerking verleend aan een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit is een grond om een aanvraag om schadevergoeding in te dienen.

Er moet een aanzienlijk aantal hobbels worden genomen voordat kan worden beoordeeld of iemand recht heeft op een tegemoetkoming in de schade. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een planologische verslechtering. Dit is het geval wanneer een bestemmingsplan de bouw van een windturbine mogelijk maakt, welke bouw voorheen niet mogelijk was. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de “oude” planologische situatie en de “nieuwe”. Indien deze vraag bevestigend kan worden beantwoord dan moet worden beoordeeld of er sprake is van schade in de vorm van waardevermindering van de woning.

Indien er sprake is van schade dan is het de vraag of de schade op het moment van de koop van de woning al voor u voorzienbaar was, bijvoorbeeld dat er al beleid door de gemeente of provincie was vastgesteld waarin bepaalde toekomstige ontwikkelingen worden aangegeven.

Ook dient dan nog de vraag te worden beantwoord of de schade binnen het normale maatschappelijke risico behoort. Lag de bouw van de windturbine in de lijn van de verwachtingen, gelet op de structuur van de omgeving. Indien de schade voor rekening van de gemeente komt dan wordt nog een aftrek van minimaal 2% van de waarde van de woning plaats op basis van de waarde voorafgaand aan de planologische wijziging.

Bij windturbines zijn de volgende schadefactoren van belang: geluid, slagschaduw, lichtschittering, vermindering uitzicht en omgevingsverslechtering. 


Versoepeling verbod op bouw windmolens

| 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland versoepelen het verbod op de bouw van nieuwe windmolens in de provincie.

Versoepeling verbod op bouw windmolens

| 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

13 december 2012

HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland versoepelen het verbod op de bouw van nieuwe windmolens in de provincie.

Wind Turbine Syndrome

maandag 10 december 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


Dr. Nina Pierpont heeft in 2008 wetenschappelijk bewijs verzameld dat windmolens de gezondheid van mensen in een straal tot 1500 meter om de windmolens negatief beïnvloeden.

Deze ziekte heet in het Engels ‘Wind Turbine Syndrome’. Het is peer-reviewed, dat wil zeggen dat het door vakgenoten is getoetst. Ook de WHO gebruikt en onderschrijft deze studie. Het RIVM dat advies geeft aan gemeentelijke GG&GD’s, heeft deze studie nog niet betrokken in haar advies over windmolens. Gemeentelijke GG&GD’s werken daarom niet met de meest recente informatie uit de wetenschap.

Het Wind Turbine Syndrome houdt in dat laag-frequent geluid van windmolens het balanssysteem van het lichaam laat denken dat het lichaam beweegt. Laag-frequent geluid kan niet worden gehoord maar stimuleert wel het ‘vestibulaire’ systeem. Omdat niet alleen onze oren maar ook onze ogen belangrijk zijn voor ons gevoel voor beweging en balans, heeft de visuele verstoring als gevolg van de slagschaduw door windmolens een toegevoegde negatieve impact op ons systeem van balans en beweging. Dit is verontrustend omdat het balanssysteem een directe invloed heeft op zeer veel hersenfuncties.

In de wetenschappelijke studie beschrijft Pierpont de volgende symptomen van Wind Turbine Syndrome:

• verstoring van slaap
• hoofdpijn
• tinnitus (oorsuizen)
• druk op de oren
• duizeligheid
• misselijkheid
• visuele vervaging
• tachycardia (versnelde hartslag)
• prikkelbaarheid
• paniekaanvallen

Uit de studie blijkt dat de symptomen grotendeels verdwenen als omwonenden langere tijd weg bleven uit het gebied met windmolens, maar dat de ziekte weer terug kwam als ze weer bij de windmolens in de buurt leefden. Toen het rapport van Pierpont in een wetenschappelijk blad werd gepubliceerd, bleken 8 van de 10 families het niet langer aan te kunnen en te zijn verhuisd.

De studie beveelt een minimum afstand van de windmolen tot een woonhuis aan van 2000 meter. 

Tenslotte deze laatste quote uit de studie:

‘In the global rush to wind energy there is almost no voice heard for public health repercussions. Where it is heard – at town meetings, on the Internet, in Letters to the Editor, in courtrooms – it is routinely ridiculed.’

Meer lezen over het Wind Turbine Syndrome:

Nina Piermont:Wind Turbine Syndrome. A Report on a NaturalExperiment. 2009

• Kinanya Pijl: Wind Turbine Noise Effect on Human’s Health and Well-being. The European Human Right Perspective. 2012 

Windmolenstop is 'onhoudbaar'

zaterdag 8 december 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


Datum: 
 • vrijdag 7 december 2012
 •  
 • in 
 • Categorie: 
 • HAARLEM Juristen hebben zware kritiek op de beslissing van de provincie Noord-Holland om nieuwe windmolens te verbieden.

  Windmolens & Nederlandse overheid.

  | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


  Stand van zaken december 2012.  De gang van zaken.

  Na de verschijning van mijn laatste windmolenstudie - Het betrof artikelen in het Nederlands en het Engels. Ik verwijs het liefst naar de Engelstalige versie omdat daarin later deskundig commentaar is verwerkt. - stelde de heer René Leegte, VVD, in de Tweede Kamer vragen aan de toenmalige Minister Verhagen, waarin hij naar die studie verwees.
  De Minister beantwoordde deze en latere vervolgvragen ten tijde van zijn afscheid in twee brieven. Zij bevatten tevens de gestelde vragen. Ik kreeg een van beide toegestuurd door de redactie van 'Climategate' met een verzoek om een reactie. Die schreef ik in de veronderstelling dat dit het gehele antwoord was.
  Enkele dagen later kreeg ik de andere brief. Daarin werd gedetailleerd op de kwestie ingegaan. Er werd o.a. uitgelegd waarom mijn studie geen reden was om het windmolenbeleid te wijzigen. Hoewel ik de Minister op enkele punten gelijk geef, blijft de hoofdconclusie overeind. Ik schreef daarover een brief aan de opvolger op EZ, Minister H. Kamp. Een gedetailleerd antwoord verdient een gedetailleerd commentaar. Dat heb ik met die brief meegestuurd.
  De heer Leegte heeft aangekondigd er bij de begrotingsbehandeling in januari 2013 op te zullen ingaan.

  Alle in deze korte samenvatting genoemde stukken zijn met een klik te lezen.


  C.(Kees) le Pair
  Nieuwegein, 2012 12 03.

  Hollands Kroon plaatst kanttekeningen bij ontwerpwindbeleid provincie

  | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


  Het college van B&W van Hollands Kroon heeft een brief gestuurd naar provincie Noord-Holland, waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het ontwerpwindbeleid.

  vrijdag 7 december 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

  HAARLEM Juristen hebben zware kritiek op de beslissing van de provincie Noord-Holland om nieuwe windmolens te verbieden.

  Ged.Staten houden vast aan het verbod op nieuwe windmolens in Noord-Holland.

  donderdag 6 december 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

  6 december 2012  Gedeputeerde Staten houden vast aan het verbod op nieuwe windmolens in Noord-Holland.

  'Sterke groei aantal windparken nodig'

  vrijdag 9 november 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


  Het kabinet-Rutte 2 stelt jaarlijks 2,4 miljard extra beschikbaar voor de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie.

  DOOR ROEL VAN LEEUWEN

  PETTEN

  Er zullen meer windparken moeten komen op zee, dan nu is voorzien. Dat stelt onderzoeksinstituut ECN in Petten. Het kabinet-Rutte 2 stelt jaarlijks 2,4 miljard extra beschikbaar voor de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. Volgens ECN zou dat toereikend kunnen zijn om de ambitieuze doelstellingen te halen.

  Jarenlang hobbelde Nederland er een beetje achteraan als het ging om de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie. Maar de huidige inspanningen van het kabinet om te komen tot 16 procent hernieuwbare energie in 2020 wordt door ECN omschreven als 'zeer ambitieus',

  4 procent

  Nederland maakte — mede door de aanwezige gasvoorraad — lang weinig aanstalten om echt te verduurzamen. in 2011 was het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik ruim 4 procent. Maar de nieuwe doelstelling ligt zelfs hoger dan de afspraken die Nederland in Europees verband heeft gemaakt.

  Er zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie doelen gesteld zodat de EU als geheel in 2020 een aandeel van 20 procent hernieuwbare energie bereikt. Nederland heeft zich gecommitteerd aan een doelstelling van 14 procent. Met het beschikbaar stellen van 2,4 miljard extra per jaar zou de nieuwe doelstelling van het kabinet van 16 procent kunnen worden bereikt, denkt ECN, maar dan zijn volgens onderzoeksinstituut alle grote tcchnieken op het gebied van windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa nodig.

  Windprojecten

  Vooral bij windprojecten op zee zal een sterkere groei nodig zijn dan is voorzien bij het beleid van het vorige kabinet. Naast de 3000 Megawatt aan bestaande plannen (met vergunning), zullen ook nieuwe, projecten ontwikkeld moeten worden.

  Als het kabinet de ambitieuze doelstelling in 2020 daadwerkelijk wit halen, dan zullen Rutte en de zijnen haast moeten maken. Want de voorbereidingstijd voor windparken op zee bedraagt ten minste vijf jaar. De overheid zal dus al binnen een jaar of twee financiele verplichtingen moeten aangaan met marktpartijen. Verder zullen de windparken tijdige aangesloten moeten zijn op het elektriciteitsnet.

  Biornassa

  Ook de meestook van biomassa in kolencentrales zal een belangrijke bijdrage moeten leveren om aan de 16 procent te komen, aldus ECN.

  Volgens ECN zijn er nog wel enkele mogelijke belemmeringen die ertoe kunnen leiden dat de 16 procent niet gehaald wordt, ondanks financiele ondersteuning van het Rijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid voor windenergie en de economische positie van de glastuinbouvv, kunnen zorgen voor vertraging.

  NHD

  Hollands Kroon plaatst kanttekeningen bij ontwerpwindbeleid provincie

  woensdag 7 november 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

  Het college van B&W van Hollands Kroon heeft een brief gestuurd naar provincie Noord-Holland, waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het ontwerpwindbeleid. Naast waardering voor de wijze waarop Windplan Wieringermeer in het ontwerpbeleid is verwerkt maakt het college drie aanvullende opmerkingen en wordt tevens aandacht gevraagd voor de ‘laagachtergrondgeluid-problematiek’.

  Laat voorwaarde ‘toenemen nominale vermogen windturbines’ vervallen

  Ten eerste vraagt de gemeente om de voorwaarde van het niet toenemen van het nominale vermogen van de windturbines te laten vervallen. Deze voorwaarde blokkeert de mogelijkheid om extra kosten die gemoeid zijn met herstructurering en het oplossen van overlastsituaties te compenseren met extra opgesteld windvermogen. Daarnaast behoort deze vermogensbegrenzing niet in het ruimtelijk beleid en staat het haaks op het rijksbeleid, maar ook het gemeentelijk beleid om de gemeente verder te verduurzamen.

  Creëer meer planologische ruimte voor het oplossen van overlastsituaties en opschalen van lijnen

  Ten tweede wordt gevraagd voor meer planologische ruimte voor het oplossen van evidente overlastsituaties en het opschalen van bestaande lijnen. De provincie onderkent in de ontwerpstukken dat de windturbines evidente overlast kunnen veroorzaken en wil daar ook wat aan doen. Zij maakt dit voor zichzelf en anderen onmogelijk door hiervoor geen planologische ruimte te creëren.

  Randvoorwaarden structuurvisie Windplan Wieringermeer juridisch verankeren PRVS

  Het derde verzoek is om de randvoorwaarden in de structuurvisie Windplan Wieringermeer beter juridisch te verankeren in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). De zones zoals opgenomen in de verbeelding van de structuurvisie Windplan Wieringermeer dienen in de themakaart te worden opgenomen met een verwijzing in de PRVS naar de gemeentelijke structuurvisie waarin wordt aangegeven dat uitsluitend binnen deze zones mag worden opgeschaald.

  Aandacht voor ‘laagachtergrondgeluid-problematiek’

  Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor de specifieke geluidssituatie in de kop van Noord-Holland. In het beleid hoort er rekening gehouden te worden met het aanwezige lage achtergrondniveau van de polders in Hollands Kroon. Dit komt onder andere door de grootschalige open agrarische landschappen en grote wateren in het gebied.

  Bron: Gemeente HK

  De wind moet voor iedereen waaien

  | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

  Wieringermeer testcase voor participatie in windenergie
  Als er na 2015 in de Wieringermeer heel veel extra windenergie wordt opgewekt, moeten niet alleen de investeerders daaraan verdienen. Ook de bewoners moeten er voordeel van hebben, zo is de gedachte. Gaat dat lukken?

  Stress door windturbines bestaat echt

  zaterdag 20 oktober 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


  Begrijpelijk dat Noord-Holland een pas op de plaats maakt als het gaat om windenergie op land.

  Stress door windturbines bestaat echt

  vrijdag 19 oktober 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


  DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD (NHD)
  Begrijpelijk dat Noord-Holland een pas op de plaats maakt als het gaat om windenergie op land. Dat vindt de natuurkundige Frits van den Berg, die onderzoek heeft gedaan naar overlast door windturbines. Omwonenden moeten een vinger in de pap krijgen, vindt hij. Zes jaar geleden werd er nog weinig geluisterd naar zijn bezwaren tegen windturbines. Hij was in Groningen gepromoveerd op een onderzoek naar het geluid van deze moderne windmolens.
  Zijn conclusie: 's nachts maken de turbines werkelijk aardig wat lawaai, dat is niet alleen verbeelding van omwonenden. En: tot op een kilometer afstand kunnen mensen last hebben van dat geluid. 'Neem die mensen en hun klachten serieus!', was zijn boodschap in de media.
  „En daar sta ik nog steeds achter", zegt Van den Berg, tegenwoordig adviseur Milieu en Gezondheid bij de GGD Amstdrdam. „Alleen is de situatie wat veranderd. Want inmiddels zijn de regels voor windturbinegeluid aangepast en zijn overheden, zoals de provincie Noord-Holland, er veel meer van overtuigd dat ze de gevolgen van nog meer windturbines voor bewoners en landschap serieus moeten bekijken." Sterker nog, inmiddels dreigt de Noord-Hollandse politiek bijna geen nieuwe windenergie op land meer te zullen toestaan.
  Stress
  Stress is volgens Van den Berg het kernwoord aIs het gaat om de overlast door windturbines. „Ik ben ervan overtuigd dat de vele gezondheidsklachten die mensen uiten, van ernstige irritatie tot duizeligheid tot slaaptekort, zijn terug te voeren op overmatige stress. Die stress wordt deels veroorzaakt door de windturbines zelf. Maar bijvoorbeeld ook door de weinig invoelende benadering van de klagers door voorstanders en overheid."
  Geluidsoverlast van windturbines is immers niet louter een kwestie van decibellen. Dat bleek duidelijk uit onderzoek dat Van den Berg onder meer in de kop van Noord-Holland heeft uitgevoerd (zie kader). In hoeverre mensen overlast ervaren, hangt ook sterk samen met andere omstandigheden. Ten eerste maakt het alles uit of iemand al dan niet profiteert van een windturbine.
  „Uit ons onderzoek bleek dat boeren nauwelijks klagen over het geluid. Ze vinden het soms zelfs prettig: een rustgevend, ritmisch geluid. TerwijI iemand verderop hetzelfde geluid uitermate storend vindt." 'Het monotone gebonk van andermans initiatief', zoals iemand uit Anna Paulowna het kortgeleden omschreef op de website www.windmolenklachten.nl.
  Stilte
  Bovendiin maakt het katakter van de omgeving veel uit. Mensen die buiten wonen, ervaren bij een bepaald geluidsniveau meer overlast dan mensen in de bebouwde kom. Op het platteland betekent een windturbine immers vaak een doorbreking van de stilte. En dat is wat anders dan nog wat extra ruis bij al bestaand achtergrondlawaai.
  Bovendien zijn windturbines op het platteland visueel veel opvallender. „En uit ons onderzoek blijkt dat mensen die een windturbine zien, zich sneller ergeren. Dat is logisch, want ze krijgen een extra prikkel."
  Geluidsoverlast van windturbines is dus deels psychologisch bepaald. „Net als verkeersoverlast overlast door harde muziek. Vergeet dat niet. Dat lets deels psychologisch is bepaald betekent niet dat het niet bestaat."
  Maar wat moet er dan gebeuren?
  „Ik denk dat omwonenden echt inspraak moeten krijgen. In het verleden heb ik gezien dat er wel informatie werd gegeven, maar dat het standpu.nt eigenlijk al vaststond: de plek was al bepaald en het zou wel meevallen met de overlast, want er werd voldaan aan de normen.  Ja, zó neem je onrust niet weg.
  Je moet zorgen dat omwonenden meer controle over de situatie krijgen, vindt Van den Berg. Want iemand die meer controle heeft, heeft minder stress. Dat is een algemeen psychologisch principe. „Je zou, bijvoorbeeld kunnen afspreken: als tien procent van de omwonenden over- last meldt, zetten we de windturbine uit. Punt. Dan weten mensen dat ze invloed hebben."
  En jammer dan, als de opbrengst daardoor wat omlaag gaat. „Milieubewust bezig zijn geeft geen vrijbrief om maar je gang te gaan. Je moet ook sociaal duurzaam handelen."
  ________________________________________________________________
  Ernstige hinder mag van politiek.
  Windturbines mogen op de gevels van woningen in de omgeving in een jaar gemiddeld 47 decibel geluid produceren. Dat heeft de Nederlandse politiek vastgesteld. Bij dat gemiddelde geluidsniveau zal zo'n 8 procent van de bewoners binnenshuis ernstige hinder ondervinden en zo'n 19 procent buitenshuis. Dat heeft TNO berekend. ,,Die 8 procent nemen we op de koop toe, heeft de Nederlandse politiek gezegd, want we vinden windenergie belangrijk", zegt Frits van den Berg. „Soms denken mensen dat ze geen hinder horen te ondervinden van windturbines. Maar ze moeten wel beseffen dat de politiek daar anders over denkt." De 8 procent is bovendien een gemiddelde. „In een gebied waar alleen boeren wonen die zelf windturbines hebben, heeft misschien niemand hinder bij dit geluidsniveau. In een mooi, stil ge- bied waar kritische mensen wonen, heeft misschien wel 15 procent van de mensen ernstige hinder."
  ____________________________________________
  Boeren hebben nauwelijks last
  Frits van den Berg leidde in 2008 een groot onderzoek naar overlast door windturbines.
  Daarbij rapporteerden 724 mensen in de Kop van Noord-Holland, Friesland, Flpvoland en Zeeland over hun ervaringen. Zij woonden allemaal in landelijk gebied op minder dan 2,5 kilometer afstand van een moderne, grote windturbine. De meesten stonden positief tegenover windenergie. Maar velen vonden het geluid een groot nadeel.
  Enkele uitkomsten:
  - mensen vinden windturbinegeluid ergerlijker dan geluid van vliegtuig- of verkeerslawaai. Dat komt waarschijnlijk door het zwiepen en omdat het geluid vaak 's avonds en 's nachts opvallender wordt.
  - bij de hoogste geluidsniveaus kunnen mensen slaapproblemen krijgen
  - boeren die van hun eigen windturbine profiteren, ergeren zich nauwelijks. Ook al wonen zij er vlakbij en is bij hun huis het geluid het allerhardst.
  zie Windfarm Perception op www.rug.nl

  Structuurvisie windplan Wieringermeer biedt enkel ruimte voor eigen windproject

  woensdag 17 oktober 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...  Onlangs heeft de provincie aangekondigd geen vergunningen af te geven voor nieuwe windprojecten. Eerder verschenen berichten dat Wieringermeer ruimte biedt aan windturbines uit andere projecten uit Noord-Holland, spreekt de gemeente tegen. De polder Wieringermeer biedt, naast realisatie van het Windplan Wieringermeer, geen enkele beleidsruimte voor het plaatsen van windturbines van buiten de polder of de gemeente. Met de realisatie van de structuurvisie Windplan Wieringermeer is de windopgave van de polder Wieringermeer voltooid. We gaan echter bij de provincie wel om planologische ruimte vragen om een aantal knelpunten binnen de gemeentegrens, buiten de polder Wieringermeer op te lossen (overlast gevende solitaire windmolens) en voor het opschalen van bestaande lijnopstellingen.
  Structuurvisie Windplan Wieringermeer
  De structuurvisie Windplan Wieringermeer, die eind 2011 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Wieringermeer is vastgesteld, biedt enkel ruimte voor realisatie van het Windplan Wieringermeer. Het Windplan omvat de opschaling van bestaande lijnopstellingen, de uitbreiding van het windturbinetestpark van het ECN en de herstructurering van de 35 solitaire windturbines in de polder. Zowel de provincie Noord-Holland als de Rijksoverheid hebben zich hier in 2010 met een convenant en een instemming met de gemeentelijke structuurvisie aan gebonden.
  Green Deal
  Op 14 juni 2012 hebben partijen dit opnieuw onderschreven met de ondertekening van de Green Deal. Daarnaast respecteert de gemeente de huidige planologische rechten om windturbines te vervangen of op te schalen. Op dit moment onderzoeken de uitvoerders van de structuurvisie Windplan Wieringermeer (Windkracht Wieringermeer, bestaande uit ECN, Nuon en Windcollectief Wieringermeer ) de haalbaarheid van het project.

  RTV

  Op zoek naar de stille windmolen

  vrijdag 12 oktober 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


   12 oktober 2012  Wieringermeer  -  Fabrikanten proberen in de Wieringermeer de nieuwste snufjes uit 

  Windmolen en vogel gaan samen

  woensdag 10 oktober 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

  Vijf jaar onderzoek naar ecologische gevolgen pakt positief uit voor offshore windenergie.
  DOOR JACOB VAN DER MEULEN

  ’In 2017 moeten de turbines draaien’

  donderdag 20 september 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...


  20 september 2012 Wieringermeer  -  Zonder subsidie is dit project, niet vlot te trekken. 

  Demonstratie tegen windmolens

  zaterdag 16 juni 2012 | 0 Reacties | Laat hier uw reactie achter ...

  PVV demonstreert in Den Haag tegen windmolens.
  Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

  Nieuwsbrief

  Populair nieuws

  Tag Cloud

  Recent Nieuws